Algemene Voorwaarden

1 Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Rob Vreeswijk en Bart Olde Boerrigter
Handelend onder de naam: jouwsportmoment.nl onderdeel van de Hockey Xperience
Vestigingsadres: De Voortmos 49, 7595 AB Weerselo
Email: info@hockeyxperience.nl

2 Toepasselijkheid
2.1 Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen besteller en jouwsportmoment.nl tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
2.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door jouwsportmoment.nl uitdrukkelijk zijn aanvaard.
2.3 De besteller met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en jouwsportmoment.nl

3 Totstandkoming overeenkomst
3.1 Tussen jouwsportmoment.nl en besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de besteller een aanbieding van jouwsportmoment.nl accepteert en aan de betalingsvoorwaarde heeft voldaan.

4 Prijs
4.1 Alle prijzen die jouwsportmoment.nl hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt kan jouwsportmoment.nl te allen tijde wijzigen.
4.2 De besteller heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging.

5 Betaling
5.1 De betaling kan worden verricht door het desbetreffende bedrag te betalen middels de digitale betalingsmogelijkheden die jouwsportmoment.nl aanbied.

  1. Levering, levertijd en uitvoering
    6.1 jouwsportmoment.nl levert het product digitaal aan met een jouwsportmoment.nl watermerk.
    6.2 jouwsportmoment.nl levert het product binnen 3 weken na het goedkeuren van de foto en de koopovereenkomst aan, lukt het jouwsportmoment.nl niet om binnen deze 3 weken te leveren, dan heeft de besteller het recht om de koop te annuleren en ontvang de besteller zijn aankoopbedrag terug.

7 Herroeping
7.1 jouwsportmoment.nl levert uitsluitend gepersonaliseerde producten, waardoor de mogelijkheid tot herroeping van het product is uitgesloten.

8 Uitvoering van de overeenkomst
8.1 jouwsportmoment.nl spant zich ervoor in om aan haar gegunde opdrachten zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de besteller bruikbaar resultaat.
8.2 De besteller doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door jouwsportmoment.nl mogelijk te maken, zoals zorgdragen voor het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens, bestanden en/of materialen, waarvan jouwsportmoment.nl aangeeft of waarvan de besteller begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
8.3 Besteller blijft te allen tijde verantwoordelijk voor door hem/haar aangeleverde bestanden. jouwsportmoment.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud, kwaliteit en/of het eindresultaat ongeacht of jouwsportmoment.nl de aangeleverde bestanden bewerkt en/of drukklaar gemaakt heeft.
8.4 De besteller vrijwaart jouwsportmoment.nl voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de besteller verstrekte materialen, bestanden en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

9 Gegevensbescherming
9.1 Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de besteller. Om de besteller te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteert jouwsportmoment.nl een privacyverklaring.

10 Auteursrechten
10.1 Onder ontwerpen wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle ontwerpen, tekeningen/illustraties, posters of andere digitale werkbestanden door jouwsportmoment.nl vervaardigd, al dan niet in opdracht van besteller.
10.2 Op alle ontwerpen die door jouwsportmoment.nl zijn vervaardigd, al dan niet in opdracht van opdrachtgever, rust auteursrecht.
10.3 Alle ontwerpen die jouwsportmoment.nl in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft vervaardigd, blijven eigendom van jouwsportmoment.nl, ongeacht of deze aan de besteller of derden ter hand zijn gesteld en ongeacht of besteller heeft betaald voor het vervaardigen daarvan.
10.4 jouwsportmoment.nl heeft, met inachtneming van de belangen van de besteller, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten en promotie.

11 Garantie en aansprakelijkheid
11.1 jouwsportmoment.nl garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door jouwsportmoment.nl verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
11.2 jouwsportmoment.nl garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.
11.3 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

12 Vrijwaring
12.1 De besteller vrijwaart jouwsportmoment.nl tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door jouwsportmoment.nl geleverde producten en/of diensten.

13 Vervaltermijn
13.1 Elk recht van de besteller op schadevergoeding van jouwsportmoment.nl vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van Burgerlijk Wetboek.

14 Wijzigingen
14.1 jouwsportmoment.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

15 Overmacht
15.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van jouwsportmoment.nl in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de besteller niet aan jouwsportmoment.nl kan worden toegerekend in een van de wil van jouwsportmoment.nl onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de besteller geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van jouwsportmoment.nl kan worden verlangd.
15.2 Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weeromstandigheden en werkonderbrekingen.
15.3 Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor jouwsportmoment.nl 1 of meer verplichtingen naar de besteller niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat jouwsportmoment.nl er weer aan kan voldoen.
15.4 Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

16 Ontbinding
16.1 Indien de besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft jouwsportmoment.nl de keuze om: a. de besteller de gelegenheid te geven om binnen een door jouwsportmoment.nl gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; jouwsportmoment.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te verhalen.

17 Geschillen en toepasselijk recht
17.1 Op alle verbintenissen tussen jouwsportmoment.nl en de besteller is Nederlands recht van toepassing.